empty
 
 
USDJPY
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
-
-
$139.24
25 Nov 2022 21:58
$0.56
(0.4%)
51.56% 48.44%
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
?
.